Home >> India Information
Login
|
 Register Now 

India

Distance from Ahmedabad Distance from Andhra Pradesh Distance from Bangalore
Distance from Calcutta Distance from Chandigarh Distance from Chennai
Distance from Delhi Distance from Jaipur Distance from Madhya Pradesh
Distance from Manipur Distance from Meghalaya Distance from Mumbai
Distance from Nagaland Distance from Shimla Distance from Sikkim
Distance from Panaji Distance from Uttar Pradesh Distance from Uttranchal
Distance from Pondicherry Distance from Thiruvananthapuram Distance from Raipur
Distance from Ahmedabad to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 3022 Gurgaon 885 Panaji 1068
Agra 889 Guwahati 2423 Paradwip 1884
Aizawl 2889 Gwalior 868 Pathankot 1357
Ajmer 526 Haldia 2003 Patna 1479
Akola 720 Hassan 1446 Pondicherry 1791
Aligarh 972 Hissar 989 Porbandar 394
Allahabad 1119 Hubli 1090 Pune 660
Ambala 1107 Hyderabad 1208 Purulia 1710
Amritsar 1223 Imphal 2907 Rajpur 1248
Asansol 1698 Indore 382 Rajkot 216
Aurangabad 586 Jabalpur 876 Rajeswaram 2096
Bakhtiyarpur 1527 Jaipur 657 Ranchi 1653
Bangalore 1495 Jaisalmer 595 Ranippettai 1714
Barauni 1590 Jalandhar 1245 Raurkela 1683
Barddhaman 1801 Jammu 1464 Rohtak 986
Bareilly 1101 Jamnagar 302 Sagar 581
Belgaum 996 Jamshedpur 1785 Saharanpur 1102
Bellary 1313 Jhansi 857 Salem 1698
Bhagalpur 1714 Jodhpur 439 Sambalpur 1510
Bhavnagar 187 Jorhat 2726 Shahjahanpur 1175
Bhopal 568 Kakinada 1731 Siliguri 1948
Bhubaneshwar 1810 Kandla 365 Shillong 2523
Bikaner 682 Kanniyakumari 2127 Shimla 1258
Bilaspur 1293 Kanpur 1077 Shivpuri 756
Calcutta 1924 Kochi 1881 Silchar 2749
Chandigarh 1153 Kohima 2762 Solapur 903
Chennai 1826 Kolhapur 893 Srinagar 1757
Chittardurga 1297 Kota 537 Surat 255
Coimbatore 1762 Kozhikode 1687 Thane 518
Cuttack 1785 Krishnagiri 1583 Thanjavur 1886
Dehra Dun 1150 Kurnool 1372 Thiruvananthapuram 2040
Delhi 915 Lucknow 1154 Thrissur 1831
Dhanbad 1652 Ludhiana 1200 Tiruchchirappalli 1832
Dhule 443 Madurai 1938 Tirunelveli 2095
Dibrugarh 2862 Mangalore 1434 Tirupati 1725
Dimapur 2697 Meerut 980 Tuticorin 2076
Dindigul 1875 Moradabad 1073 Udaipur 252
Durgapur 1738 Motihari 1619 Ujjain 430
Ganganagar 947 Mumbai 545 Ulhasnagar 545
Gangtok 1652 Muzaffarnagar 1031 Vadodara 113
Gaya 1494 Muzaffarpur 1693 Varanasi 1244
Ghaziabad 934 Mysore 1561 Vijayawada 1475
Ghazipur 1316 Nagpur 970 Vishakhapatnam 1858
Gorakhpur 1417 Nanded 856 Warangal 1348
Gulbarga 1061 Nashik 490    
Guntur 1500 Nellore 1757    
Go to top
Distance from Hyderabad to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 2995 Guntur 292 Panaji 747
Agra 1296 Gurgaon 1492 Paradwip 1199
Ahmedabad 1208 Guwahati 2370 Pathankot 1974
Aizawl 2862 Gwalior 1172 Patna 1426
Ajmer 1382 Haldia 1500 Pondicherry 858
Akola 499 Hassan 631 Porbandar 1602
Aligarh 1379 Hissar 1662 Pune 548
Allahabad 1092 Hubli 560 Purulia 1523
Ambala 1690 Imphal 2854 Rajpur 765
Amritsar 1945 Indore 850 Rajkot 1424
Asansol 1648 Jabalpur 751 Rajeswaram 1163
Aurangabad 554 Jaipur 1443 Ranchi 1348
Bakhtiyarpur 1474 Jaisalmer 1803 Ranippettai 781
Bangalore 562 Jalandhar 1862 Raurkela 1138
Barauni 1537 Jammu 2081 Rohtak 1560
Barddhaman 1563 Jamnagar 1510 Sagar 877
Bareilly 1508 Jamshedpur 1469 Saharanpur 1629
Belgaum 614 Jhansi 1075 Salem 765
Bellary 367 Jodhpur 1647 Sambalpur 965
Bhagalpur 1661 Jorhat 2673 Shahjahanpur 1540
Bhavnagar 1395 Kakinada 523 Siliguri 1895
Bhopal 839 Kandla 1573 Shillong 2470
Bhubaneshwar 1075 Kanniyakumari 1243 Shimla 1841
Bikaner 1615 Kanpur 1289 Shivpuri 1150
Bilaspur 876 Kochi 1095 Silchar 2696
Calcutta 1516 Kohima 2709 Solapur 305
Chandigarh 1736 Kolhapur 539 Srinagar 2374
Chennai 688 Kota 1181 Surat 910
Chittardurga 495 Kozhikode 917 Thane 690
Coimbatore 902 Krishnagiri 653 Thanjavur 953
Cuttack 1100 Kurnool 210 Thiruvananthapuram 1315
Dehra Dun 1677 Lucknow 1366 Thrissur 1016
Delhi 1499 Ludhiana 1803 Tiruchchirappalli 899
Dhanbad 1599 Madurai 1008 Tirunelveli 1162
Dhule 697 Mangalore 791 Tirupati 592
Dibrugarh 2809 Meerut 1507 Tuticorin 1143
Dimapur 2644 Moradabad 1563 Udaipur 1460
Dindigul 942 Motihari 1592 Ujjain 905
Durgapur 1688 Mumbai 711 Ulhasnagar 684
Ganganagar 1760 Muzaffarnagar 1552 Vadodara 1095
Gangtok 2009 Muzaffarpur 1640 Varanasi 1217
Gaya 1441 Mysore 701 Vijayawada 267
Ghaziabad 1517 Nagpur 487 Vishakhapatnam 650
Ghazipur 1289 Nanded 284 Warangal 140
Gorakhpur 1390 Nashik 750 Gulbarga 214
Nellore 516        
Go to top
Distance from Bangalore to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 3557 Gurgaon 2054 Panaji 592
Agra 1858 Guwahati 2932 Paradwip 1564
Ahmedabad 1495 Gwalior 1734 Pathankot 2536
Aizawl 3424 Haldia 1865 Patna 1988
Ajmer 1944 Hassan 187 Pondicherry 296
Akola 1061 Hissar 2225 Porbandar 1889
Aligarh 1941 Hubli 405 Pune 835
Allahabad 1654 Hyderabad 562 Purulia 1907
Ambala 2252 Imphal 3416 Rajpur 1327
Amritsar 2507 Indore 1315 Rajkot 1711
Asansol 2013 Jabalpur 1313 Rajeswaram 601
Aurangabad 913 Jaipur 1985 Ranchi 1996
Bakhtiyarpur 2036 Jaisalmer 2094 Ranippettai 219
Barauni 2099 Jalandhar 2424 Raurkela 1774
Barddhaman 1928 Jammu 2643 Rohtak 2122
Bareilly 2070 Jamnagar 1797 Sagar 1439
Belgaum 499 Jamshedpur 1834 Saharanpur 2191
Bellary 301 Jhansi 1637 Salem 203
Bhagalpur 2223 Jodhpur 1934 Sambalpur 1527
Bhavnagar 1682 Jorhat 3235 Shahjahanpur 2096
Bhopal 1401 Kakinada 856 Siliguri 2457
Bhubaneshwar 1440 Kandla 1860 Shillong 3032
Bikaner 2177 Kanniyakumari 681 Shimla 2403
Bilaspur 1438 Kanpur 1851 Shivpuri 1712
Calcutta 1881 Kochi 533 Silchar 3258
Chandigarh 2298 Kohima 3271 Solapur 589
Chennai 331 Kolhapur 602 Srinagar 2936
Chitradurga 198 Kota 1720 Surat 1276
Coimbatore 340 Kozhikode 355 Thane 977
Cuttack 1465 Krishnagiri 91 Thanjavur 391
Dehra Dun 2239 Kurnool 352 Thiruvananthapuram 753
Delhi 2061 Lucknow 1928 Thrissur 454
Dhanbad 1990 Ludhiana 2365 Tiruchchirappalli 337
Dhule 1056 Madurai 446 Tirunelveli 600
Dibrugarh 3371 Mangalore 347 Tirupati 247
Dimapur 3206 Meerut 2063 Tuticorin 581
Dindigul 380 Moradabad 125 Udaipur 1751
Durgapur 2053 Motihari 2154 Ujjain 1370
Ganganagar 2442 Mumbai 998 Ulhasnagar 971
Gangtok 2571 Muzaffarnagar 2114 Vadodara 1395
Gaya 2003 Muzaffarpur 2202 Varanasi 1779
Ghaziabad 2053 Mysore 139 Vijayawada 633
Ghazipur 1851 Nagpur 1049 Vishakhapatnam 1015
Gorakhpur 1952 Nanded 846 Warangal 702
Gulbarga 663 Nashik 1037    
Guntur 601 Nellore 377    
Go to top
Distance from Calcutta to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 1680 Gurgaon 1426 Panaji 2187
Agra 1258 Guwahati 1081 Paradwip 515
Ahmedabad 1924 Gwalior 1248 Pathankot 1884
Aizawl 1547 Haldia 128 Patna 556
Ajmer 1589 Hassan 2068 Pondicherry 1841
Akola 1374 Hissar 1597 Porbandar 2318
Aligarh 1273 Hubli 1934 Pune 2004
Allahabad 805 Hyderabad 1516 Purulia 328
Ambala 1600 Imphal 1565 Rajpur 846
Amritsar 1855 Indore 1570 Rajkot 2140
Asansol 222 Jabalpur 1120 Rajeswaram 2268
Aurangabad 1628 Jaipur 1462 Ranchi 409
Bakhtiyarpur 545 Jaisalmer 2032 Ranippettai 1788
Bangalore 1881 Jalandhar 1772 Raurkela 529
Barauni 549 Jammu 1991 Rohtak 1532
Barddhaman 119 Jamnagar 2226 Sagar 1250
Bareilly 1239 Jamshedpur 295 Saharanpur 1527
Belgaum 2028 Jhansi 1192 Salem 2002
Bellary 1724 Jodhpur 1793 Sambalpur 590
Bhagalpur 575 Jorhat 1384 Shahjahanpur 1148
Bhavnagar 2111 Kakinada 1028 Siliguri 606
Bhopal 1356 Kandla 2289 Shillong 1181
Bhubaneshwar 441 Kanniyakumari 2359 Shimla 1751
Bikaner 1810 Kanpur 1000 Shivpuri 1292
Bilaspur 856 Kochi 2360 Silchar 1407
Chandigarh 1646 Kohima 1420 Solapur 1788
Chennai 1676 Kolhapur 2035 Srinagar 2284
Chitradurga 1852 Kota 1516 Surat 2035
Coimbatore 2167 Kozhikode 2236 Thane 1944
Cuttack 416 Krishnagiri 1938 Thanjavur 2018
Dehra Dun 1562 Kurnool 1567 Thiruvananthapuram 2384
Delhi 1461 Lucknow 980 Thrissur 2281
Dhanbad 281 Ludhiana 1713 Tiruchchirappalli 1992
Dhule 1651 Madurai 2120 Tirunelveli 2274
Dibrugarh 1520 Mangalore 2148 Tirupati 1634
Dimapur 1355 Meerut 1405 Tuticorin 2255
Dindigul 2071 Moradabad 1335 Udaipur 1867
Durgapur 182 Motihari 736 Ujjain 1544
Ganganagar 1841 Mumbai 1987 Ulhasnagar 1942
Gangtok 720 Muzaffarnagar 1456 Vadodara 1893
Gaya 489 Muzaffarpur 652 Varanasi 680
Ghaziabad 1389 Mysore 2020 Vijayawada 1248
Ghazipur 676 Nagpur 1124 Vishakhapatnam 866
Gorakhpur 816 Nanded 1502 Warangal 1376
Gulbarga 1729 Nashik 1802    
Guntur 1280 Nellore 1504    
Go to top
Distance from Chandigarh to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 2868 Gurgaon 268 Panaji 2149
Agra 440 Guwahati 2145 Paradwip 1899
Ahmedabad 1153 Gwalior 558 Pathankot 246
Aizawl 2611 Haldia 1725 Patna 1201
Ajmer 627 Hassan 2367 Pondicherry 2594
Akola 1395 Hissar 299 Porbandar 1547
Aligarh 369 Hubli 2074 Pune 1654
Allahabad 841 Hyderabad 1736 Purulia 1432
Ambala 46 Imphal 2629 Raipur 1413
Amritsar 217 Indore 1044 Rajkot 1369
Asansol 1420 Jabalpur 1051 Rameswaram 2899
Aurangabad 1446 Jaipur 496 Ranchi 1375
Bhaktiyarpur 1249 Jaisalmer 908 Ranippettai 2517
Bangalore 2298 Jalandhar 134 Raurkela 1597
Barauni 1312 Jammu 353 Rohtak 227
Barddhaman 1523 Jamnagar 1455 Sagar 859
Bareilly 498 Jamshedpur 1507 Saharanpur 128
Belgaum 1990 Jhansi 661 Salem 2501
Bellary 2103 Jodhpur 827 Sambalpur 1675
Bhagalpur 1436 Jorhat 2448 Shahjahanpur 533
Bhavnagar 1340 Kakinada 2085 Siliguri 1670
Bhopal 981 Kandla 0 Shillong 2245
Bhubaneshwar 1982 Kanniyakumari 2979 Shimla 119
Bikaner 575 Kanpur 646 Shivpuri 670
Bilaspur 1536 Kochi 2831 Silchar 2471
Calcutta 1646 Kohima 2474 Solapur 1770
Chennai 2424 Kolhapur 1887 Srinagar 646
Chittardurga 2231 Kota 738 Surat 1408
Coimbatore 2638 Kozhikode 2653 Thane 1594
Cuttack 1969 Krishnagiri 2389 Thanjavur 2689
Dehra Dun 175 Kurnool 1946 Thiruvananthapuram 3051
Delhi 238 Lucknow 738 Thrissur 2752
Dhanbad 1374 Ludhiana 100 Tiruchchirappalli 2635
Dhule 1303 Madurai 274 Tirunelveli 2898
Dibrugarh 2584 Mangalore 2527 Tirupati 2299
Dimapur 2415 Meerut 250 Tuticorin 2879
Dindigul 2678 Moradabad 362 Udaipur 901
Durgapur 1460 Motihari 1209 Ujjain 1013
Ganganagar 336 Mumbai 1637 Ulhasnagar 1592
Gangtok 1784 Muzaffarnagar 199 Vadodara 1266
Gaya 1216 Muzaffarpur 1267 Varanasi 966
Ghaziabad 257 Mysore 2437 Vijayawada 2003
Ghazipur 1038 Nagpur 1249 Vishakhapatnam 2117
Gorakhpur 1007 Nanded 1627 Warangal 1699
Gulbarga 1928 Nashik 1452    
Guntur 2035 Nellore 2259    
Go to top
Distance from Chennai to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 3356 Gurgaon 2088 Panaji 923
Agra 1892 Guwahati 2718 Paradwip 1359
Ahmedabad 1826 Gwalior 1768 Pathankot 2570
Aizawl 3281 Haldia 1660 Patna 2022
Ajmer 1978 Hassan 518 Pondicherry 165
Akola 1187 Hissar 2259 Porbandar 2220
Aligarh 1875 Hubli 736 Pune 1166
Allahabad 1688 Hyderabad 688 Purulia 1702
Ambala 2286 Imphal 3202 Rajpur 1361
Amritsar 2542 Indore 1523 Rajkot 2042
Asansol 1808 Jabalpur 1347 Rajeswaram 592
Aurangabad 1231 Jaipur 2019 Ranchi 1791
Bakhtiyarpur 2021 Jaisalmer 2417 Ranippettai 112
Bangalore 331 Jalandhar 2458 Raurkela 1569
Barauni 2132 Jammu 2677 Rohtak 2156
Barddhaman 1723 Jamnagar 2128 Sagar 1473
Bareilly 2104 Jamshedpur 1629 Saharanpur 2225
Belgaum 830 Jhansi 1671 Salem 326
Bellary 632 Jodhpur 2178 Sambalpur 1420
Bhagalpur 2036 Jorhat 3021 Shahjahanpur 2130
Bhavnagar 2013 Kakinada 684 Siliguri 2243
Bhopal 1435 Kandla 2191 Shillong 2818
Bhubaneshwar 1235 Kanniyakumari 683 Shimla 2437
Bikaner 2303 Kanpur 1885 Shivpuri 1746
Bilaspur 1511 Kochi 684 Silchar 3044
Calcutta 1676 Kohima 3057 Solapur 936
Chandigarh 2424 Kolhapur 933 Srinagar 2970
Chitradurga 529 Kota 1777 Surat 1605
Coimbatore 491 Kozhikode 686 Thane 1308
Cuttack 1260 Krishnagiri 262 Thanjavur 342
Dehra Dun 2365 Kurnool 467 Thiruvananthapuram 708
Delhi 2095 Lucknow 1962 Thrissur 605
Dhanbad 1785 Ludhiana 2399 Tiruchchirappalli 316
Dhule 1385 Madurai 444 Tirunelveli 598
Dibrugarh 3157 Mangalore 678 Tirupati 152
Dimapur 2992 Meerut 2097 Tuticorin 579
Dindigul 395 Moradabad 2159 Udaipur 2078
Durgapur 1848 Motihari 2188 Ujjain 1578
Ganganagar 2476 Mumbai 1329 Ulhasnagar 1302
Gangtok 2357 Muzaffarnagar 2148 Vadodara 1724
Gaya 2009 Muzaffarpur 2236 Varanasi 1813
Ghaziabad 2114 Mysore 470 Vijayawada 396
Ghazipur 1885 Nagpur 1083 Vishakhapatnam 810
Gorakhpur 1986 Nanded 972 Warangal 665
Gulbarga 778 Nashik 1368    
Guntur 396 Nellore 172    
Go to top
Distance from Delhi to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 2584 Gurgaon 30 Panaji 1912
Agra 203 Guwahati 1959 Paradwip 1713
Ahmedabad 915 Gwalior 321 Pathankot 476
Aizawl 2462 Haldia 1512 Patna 1015
Ajmer 389 Hassan 2130 Pondicherry 2357
Akola 1158 Hissar 164 Porbandar 1309
Aligarh 131 Hubli 1837 Pune 1417
Allahabad 628 Hyderabad 1499 Purulia 1246
Ambala 192 Imphal 2443 Rajpur 1176
Amritsar 447 Indore 807 Rajkot 1131
Asansol 1207 Jabalpur 814 Rajeswaram 2662
Aurangabad 1209 258 Ranchi 1162
Bakhtiyarpur 1063 Jaisalmer 793 Ranippettai 2280
Bangalore 2061 Jalandhar 364 Raurkela 1384
Barauni 1126 Jammu 583 Rohtak 71
Barddhaman 1310 Jamnagar 1217 Sagar 616
Bareilly 254 Jamshedpur 1321 Saharanpur 187
Belgaum 1753 Jhansi 424 Salem 2264
Bellary 1866 Jodhpur 589 Sambalpur 1438
Bhagalpur 1250 Jorhat 2262 Shahjahanpur 329
Bhavnagar 1102 Kakinada 1848 Siliguri 1484
Bhopal 744 Kandla 1096 Shillong 2059
Bhubaneshwar 1745 Kanniyakumari 2742 Shimla 343
Bikaner 460 Kanpur 408 Shivpuri 433
Bilaspur 1296 Kochi 2594 Silchar 2285
Calcutta 1461 Kohima 2298 Solapur 1533
Chandigarh 238 Kolhapur 1650 Srinagar 876
Chennai 2095 Kota 500 Surat 1170
Chittardurga 1994 Kozhikode 2416 Thane 1364
Coimbatore 2401 Krishnagiri 2152 Thanjavur 2452
Cuttack 1720 Kurnool 1709 Thiruvananthapuram 2814
Dehra Dun 235 Lucknow 497 Thrissur 2515
Dhanbad 1188 Ludhiana 305 Tiruchchirappalli 2398
Dhule 1066 Madurai 2507 Tirunelveli 2661
Dibrugarh 2398 Mangalore 2290 Tirupati 2062
Dimapur 2233 Meerut 65 Tuticorin 2641
Dindigul 2441 Moradabad 158 Udaipur 663
Durgapur 1247 Motihari 965 Ujjain 776
Ganganagar 409 Mumbai 1407 Ulhasnagar 1355
Gangtok 1598 Muzaffarnagar 116 Vadodara 1028
Gaya 1030 Muzaffarpur 1021 Varanasi 780
Ghaziabad 19 Mysore 2200 Vijayawada 1766
Ghazipur 825 Nagpur 1012 Vishakhapatnam 1880
Gorakhpur 763 Nanded 1390 Warangal 1862
Gulbarga 1691 Nashik 1222    
Guntur 1798 Nellore 2022    
Go to top
Distance from Jaipur to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 2560 Guntur 1655 Panaji 1725
Agra 232 Gurgaon 228 Paradwip 1715
Ahmedabad 657 Guwahati 1961 Pathankot 734
Aizawl 2427 Gwalior 350 Patna 1017
Ajmer 131 Haldia 1586 Pondicherry 2184
Akola 998 Hasan 1997 Porbandar 1051
Aligarh 315 Hissar 342 Pune 1257
Allahabad 657 Hubli 1659 Purulia 1248
Ambala 450 Hyderabad 1443 Raipur 1199
Amritsar 705 Imphal 2445 Rajkot 873
Asansol 1236 Indore 647 Rameswaram 2586
Aurangabad 1049 Jabalpur 837 Ranchi 1191
Bhaktiyarpur 1065 Jaisalmer 570 Ranippettai 2204
Bangalore 1985 Jalandhar 622 Raurkela 1413
Barauni 1128 Jammu 841 Rohtak 329
Barddhaman 1339 Jamnagar 959 Sagar 645
Bareilly 444 Jamshedpur 1323 Saharanpur 445
Belgaum 1653 Jhansi 447 Salem 2188
Bellary 1783 Jodhpur 331 Sambalpur 1491
Bhagalpur 1252 Jorhat 2264 Shahjahanpur 518
Bhavnagar 844 Kakinada 1772 Siliguri 1486
Bhopal 584 Kandla 838 Shillong 2061
Bhubaneshwar 1791 Kanniyakumari 2666 Shimla 601
Bikaner 321 Kanpur 518 Shivpuri 462
Bilaspur 1238 Kochi 2442 Silchar 2287
Calcutta 1462 Kohima 2300 Solapur 1373
Chandigarh 496 Kolhapur 1496 Srinagar 1134
Chennai 2019 Kota 242 Surat 922
Chittardurga 1861 Kozhikode 2261 Thane 1175
Coimbatore 2313 Krishnagiri 2076 Thanjavur 2361
Cuttack 1766 Kurnool 1633 Thiruvananthapuram 2697
Dehru Dun 493 Lucknow 595 Thrissur 2439
Delhi 258 Ludhiana 563 Tiruchchirappalli 2335
Dhanbad 1190 Madurai 2431 Tirunelveli 2585
Dhule 906 Mangalore 2037 Tirupati 2015
Dibrugarh 2400 Meerut 323 Tuticorin 2566
Dimapur 2235 Moradabad 499 Udaipur 405
Dindigul 2342 Motihari 1063 Ujjain 616
Durgapur 1276 Mumbai 1202 Ulhasnagar 1202
Ganganagar 581 Muzaffarnagar 374 Vadodara 770
Gangtok 1600 Muzaffarpur 1119 Varanasi 782
Gaya 1032 Mysore 2112 Vijayawada 1623
Ghaziabad 277 Nagpur 936 Vishakhapatnam 1804
Ghazipur 854 Nanded 1314 Warangal 1386
Gorakhpur 861 Nashik 1055    
Gulbarga 1531 Nellore 1847    
Go to top
Distance from Bhopal to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 2454 Gurgaon 737 Panaji 1291
Agra 541 Guwahati 1855 Paradwip 1266
Ahmedabad 568 Gwalior 423 Pathankot 1220
Aizawl 2321 Haldia 1435 Patna 911
Ajmer 543 Hassan 1536 Pondicherry 1600
Akola 537 Hissar 908 Porbandar 962
Aligarh 624 Hubli 1198 Pune 802
Allahabad 551 Hyderabad 839 Purulia 1188
Ambala 935 Imphal 2339 Raipur 630
Amritsar 1191 Indore 186 Rajkot 784
Asansol 1130 Jabalpur 308 Rameswaram 2027
Aurangabad 588 Jaipur 584 Ranchi 1069
Bhaktiyarpur 959 Jaisalmer 982 Ranippettai 1620
Bangalore 1401 Jalandhar 1108 Raurkela 1065
Barauni 1022 Jammu 1327 Rohtak 805
Barddhaman 1233 Jamnagar 870 Sagar 183
Bareilly 753 Jamshedpur 1217 Saharanpur 874
Belgaum 1132 Jhansi 381 Salem 1604
Bellary 1206 Jodhpur 743 Sambalpur 892
Bhagalpur 1146 Jorhat 2158 Shahjahanpur 827
Bhavnagar 755 Kakinada 1188 Siliguri 1380
Bhubaneshwar 1192 Kandla 933 Shillong 1955
Bikaner 776 Kanniyakumari 2082 Shimla 1086
Bilaspur 654 Kanpur 601 Shivpuri 311
Calcutta 1356 Kochi 1981 Silchar 2181
Chandigarh 981 Kohima 2194 Solapur 912
Chennai 1435 Kolhapur 1035 Srinagar 1620
Chittardurga 1334 Kota 342 Surat 651
Coimbatore 1741 Kozhikode 1756 Thane 736
Cuttack 1167 Krishnagiri 1492 Thanjavur 1777
Dehra Dun 922 Kurnool 1045 Thiruvananthapuram 2154
Delhi 744 Lucknow 678 Thrissur 1855
Dhanbad 1084 Ludhiana 1049 Tiruchchirappalli 1751
Dhule 445 Madurai 1847 Tirunelveli 2001
Dibrugarh 2294 Mangalore 1576 Tirupati 1431
Dimapur 2129 Meerut 752 Tuticorin 2099
Dindigul 1781 Moradabad 808 Udaipur 589
Durgapur 1170 Motihari 1209 Ujjain 188
Ganganagar 1041 Mumbai 779 Ulhasnagar 733
Gangtok 1494 Muzaffarnagar 803 Vadodara 509
Gaya 926 Muzaffarpur 1125 Varanasi 676
Ghaziabad 736 Mysore 1540 Vijayawada 1039
Ghazipur 748 Nagpur 352 Vishakhapatnam 1312
Gorakhpur 849 Nanded 730 Warangal 802
Gulbarga 992 Nashik 594    
Guntur 1071 Nellore 1263    
Go to top
Distance from Imphal to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 538 Guntur 2806 Panaji 3504
Agra 2240 Gurgaon 2409 Paradwip 1983
Ahmedabad 2907 Guwahati 484 Pathankot 2867
Aizawl 361 Gwalior 2250 Patna 1428
Ajmer 2576 Haldia 1681 Pondicherry 3367
Akola 2643 Hasan 3485 Porbandar 3301
Aligarh 2260 Hissar 2607 Pune 3247
Allahabad 1788 Hubli 3317 Purulia 1602
Ambala 2583 Hyderabad 2854 Raipur 2347
Amritsar 2838 Indore 2636 Rajkot 3123
Asansol 1505 Jabalpur 2103 Rameswaram 3794
Aurangabad 2871 Jaipur 2445 Ranchi 1690
Bhaktiyarpur 1380 Jaisalmer 3015 Ranippettai 3314
Bangalore 3416 Jalandhar 2755 Raurkela 1912
Barauni 1326 Jammu 2974 Rohtak 2487
Barddhaman 1479 Jamnagar 3209 Sagar 2233
Bareilly 2189 Jamshedpur 1687 Saharanpur 2510
Belgaum 3381 Jhansi 2174 Salem 3528
Bellary 3221 Jodhpur 2776 Sambalpur 2085
Bhagalpur 1416 Jorhat 366 Shahjahanpur 2114
Bhavnagar 3094 Kakinada 2554 Siliguri 959
Bhopal 2339 Kandla 3283 Shillong 447
Bhubaneshwar 1967 Kanniyakumari 3885 Shimla 2734
Bikaner 2793 Kanpur 1983 Shivpuri 2275
Bilaspur 2426 Kochi 3886 Silchar 221
Calcutta 1565 Kohima 145 Solapur 3031
Chandigarh 2629 Kolhapur 3278 Srinagar 3267
Chennai 3202 Kota 2498 Surat 3115
Chittardurga 3349 Kozhikode 3762 Thane 3187
Coimbatore 3693 Krishnagiri 3464 Thanjavur 3544
Cuttack 1942 Kurnool 3064 Thiruvananthapuram 3910
Dehru Dun 2528 Lucknow 1963 Thrissur 3807
Delhi 2443 Ludhiana 2696 Tiruchchirappalli 3518
Dhanbad 1523 Madurai 3646 Tirunelveli 3800
Dhule 2895 Mangalore 3754 Tirupati 3160
Dibrugarh 502 Meerut 2388 Tuticorin 3781
Dimapur 219 Moradabad 2285 Udaipur 2783
Dindigul 3597 Motihari 1504 Ujjain 2527
Durgapur 1504 Mumbai 3230 Ulhasnagar 3185
Ganganagar 2824 Muzaffarnagar 2448 Vadodara 2959
Gangtok 1073 Muzaffarpur 1420 Varanasi 1663
Gaya 1492 Mysore 3546 Vijayawada 2774
Ghaziabad 2372 Nagpur 2367 Vishakhapatnam 2392
Ghazipur 1659 Nanded 2745 Warangal 2817
Gorakhpur 1706 Nashik 3045    
Gulbarga 3007 Nellore 3030    
Go to top
Distance from Shillong to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 499 Guntur 2422 Nellore 2646
Agra 1856 Gurgaon 2025 Panaji 3120
Ahmedabad 2523 Guwahati 100 Paradwip 1599
Aizawl 366 Gwalior 1846 Pathankot 2483
Ajmer 2192 Haldia 1297 Patna 1042
Akola 2259 Hasan 3101 Pondicherry 2983
Aligarh 1876 Hissar 223 Porbandar 2917
Allahabad 1404 Hubli 2933 Pune 2863
Ambala 2199 Hyderabad 2470 Purulia 1218
Amritsar 2454 Imphal 447 Raipur 1963
Asansol 1112 Indore 2252 Rajkot 2739
Aurangabad 2487 Jabalpur 1719 Rameshwaram 3410
Bhaktiyarpur 996 Jaipur 2061 Ranchi 1306
Bangalore 3032 Jaisalmer 2631 Ranipettai 2930
Barauni 933 Jalandhar 2371 Raurkela 1538
Barddhaman 1095 Jammu 2590 Rohtak 2103
Bareilly 1805 Jamnagar 2875 Sagar 1849
Belgaum 2997 Jhamshedpur 1303 Saharanpur 2126
Bellary 2837 Jhansi 1790 Salem 3144
Bhagalpur 1032 Jodhpur 2392 Sambalpuri 1701
Bhavnagar 2710 Jorhat 376 Shahjahanpur 1730
Bhopal 1955 Kakinada 2170 Siliguri 575
Bhubaneshwar 1583 Kandla 2899 Shimla 2350
Bikaner 2409 Kanniyakumari 3501 Shivpuri 1891
Bilaspur 2042 Kanpur 1599 Silchar 226
Calcutta 1181 Kochi 3502 Solapur 2647
Chandigarh 2245 Kohima 439 Srinagar 2883
Chennai 2818 Kohlapur 2894 Surat 2741
Chittardurga 2965 Kota 2114 Thane 2803
Coimbatore 3309 Kozhikode 3378 Thanjavur 3160
Cuttack 1558 Krishnagiri 3080 Thiruvananthapuram 3526
Dehru Dun 2144 Kurnool 2680 Thrissur 3423
Delhi 2059 Lucknow 1579 Tiruchchirappalli 3134
Dhanbad 1139 Ludhiana 2312 Tirunelveli 3416
Dhule 2511 Madurai 3262 Tirupati 2776
Dibrugarh 539 Mangalore 3370 Tuticorin 3397
Dimapur 329 Meerut 2004 Udaipur 2399
Dindigul 3213 Moradabad 1901 Ujjain 2143
Durgapur 1120 Motihari 1120 Ulhasnagar 2801
Ganganagar 2440 Mumbai 2846 Vadodara 2575
Gangtok 689 Muzaffarnagar 2064 Varanasi 1279
Gaya 1108 Muzaffarpur 1036 Vijayawada 2390
Ghaziabad 1988 Mysore 3162 Vishakhapatnam 2008
Ghazipur 1275 Nagpur 1983 Warangal 2433
Gorakhpur 1322 Nanded 2361 Gulbarga 2623
Nashik 2661        
Go to top
Distance from Mumbai to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 3405 Guntur 1003 Panaji 593
Agra 1197 Gurgaon 1393 Paradwip 1631
Ahmedabad 545 Guwahati 2746 Pathankot 1875
Aizawl 3236 Gwalior 1086 Patna 1802
Ajmer 1071 Haldia 1973 Pondicherry 1284
Akola 611 Hassan 949 Porbandar 939
Aligarh 1280 Hissar 1542 Pune 163
Allahabad 1466 Hubli 593 Purulia 1962
Ambala 1591 Hyderabad 711 Rajpur 1141
Amritsar 1843 Imphal 3230 Rajkot 761
Asansol 2080 Indore 593 Rajeswaram 1599
Aurangabad 403 Jabalpur 1125 Ranchi 1770
Bakhtiyarpur 1850 Jaipur 1202 Ranippettai 1217
Bangalore 998 Jaisalmer 1140 Raurkela 1576
Barauni 1937 Jalandhar 1790 Rohtak 1461
Barddhaman 2170 Jammu 1982 Sagar 962
Bareilly 1409 Jamnagar 847 Saharanpur 1530
Belgaum 499 Jamshedpur 1810 Salem 1201
Bellary 816 Jhansi 1068 Sambalpur 1403
Bhagalpur 2037 Jodhpur 984 Shahjahanpur 1533
Bhavnagar 732 Jorhat 3049 Siliguri 2271
Bhopal 779 Kakinada 1234 Shillong 2846
Bhubaneshwar 1507 Kandla 910 Shimla 1742
Bikaner 1304 Kanniyakumari 1630 Shivpuri 974
Bilaspur 1252 Kanpur 1288 Silchar 3072
Calcutta 1987 Kochi 1384 Solapur 406
Chandigarh 1637 Kohima 3085 Srinagar 2275
Chennai 1329 Kolhapur 396 Surat 263
Chittardurga 800 Kota 998 Thane 43
Coimbatore 1265 Kozhikode 1212 Thanjavur 1389
Cuttack 1482 Krishnagiri 1086 Thiruvananthapuram 1543
Dehra Dun 1578 Kurnool 875 Thrissur 1356
Delhi 1407 Lucknow 1365 Tiruchchirappalli 1335
Dhanbad 1975 Ludhiana 1704 Tirunelveli 1598
Dhule 334 Madurai 1441 Tirupati 1228
Dibrugarh 3185 Mangalore 937 Tuticorin 1579
Dimapur 3020 Meerut 1408 Udaipur 797
Dindigul 1378 Moradabad 1464 Ujjain 648
Durgapur 2101 Motihari 1966 Ulhasnagar 76
Ganganagar 1492 Muzaffarnagar 1459 Vadodara 448
Gangtok 2385 Muzaffarpur 2014 Varanasi 1593
Gaya 1817 Mysore 1064 Vijayawada 978
Ghaziabad 1418 Nagpur 863 Vishakhapatnam 1361
Ghazipur 1665 Nanded 647 Warangal 851
Gorakhpur 1631 Nashik 185    
Gulbarga 564 Nellore 1260    
Go to top
Distance from Kohima to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 683 Guntur 2661 Panaji 3359
Agra 2095 Gurgaon 2264 Paradwip 1838
Ahmedabad 2762 Guwahati 339 Pathankot 2722
Aizawl 506 Gwalior 2085 Patna 1283
Ajmer 2431 Haldia 1536 Pondicherry 3222
Akola 2498 Hasan 3340 Porbandar 3156
Aligarh 2115 Hissar 2462 Pune 3102
Allahabad 1643 Hubli 3172 Purulia 1457
Ambala 2428 Hyderabad 2709 Raipur 2202
Amritsar 2683 Imphal 145 Rajkot 2978
Asansol 1351 Indore 2491 Rameshwaram 3649
Aurangabad 2726 Jabalpur 1958 Ranchi 1545
Bhaktiyarpur 1235 Jaipur 2300 Ranippettai 3169
Bangalore 3271 Jaisalmer 2870 Raurkela 1767
Barauni 1181 Jalandhar 2610 Rohtak 2342
Barddhaman 1334 Jammu 2829 Sagar 2088
Bareilly 2044 Jamnagar 3064 Saharanpur 2365
Belgaum 3236 Jhamshedpur 1542 Salem 3383
Bellary 3076 Jhansi 2029 Sambalpur 1940
Bhagalpur 1271 Jodhpur 2631 Shahjahanpur 1969
Bhavnagar 2949 Jorhat 240 Siliguri 814
Bhopal 2194 Kakinada 2409 Shillong 439
Bhubaneshwar 1822 Kandla 3138 Shimla 2589
Bikaner 2648 Kanniyakumari 3740 Shivpuri 2130
Bilaspur 2281 Kanpur 1838 Silchar 366
Calcutta 1420 Kochi 3741 Solapur 2886
Chandigarh 2474 Kolhapur 3133 Srinagar 3122
Chennai 3057 Kota 2353 Surat 2970
Chittardurga 3204 Kozhikode 3617 Thane 3042
Coimbatore 3548 Krishnagiri 3319 Thanjavur 3399
Cuttack 1797 Kurnool 2919 Thiruvananthapuram 3765
Dehru Dun 2383 Lucknow 1818 Thrissur 3662
Delhi 2298 Ludhiana 2551 Tiruchchirappalli 3373
Dhanbad 1378 Madurai 3501 Tirunelveli 3655
Dhule 2750 Mangalore 3609 Tirupati 3015
Dibrugarh 376 Meerut 2243 Tuticorin 3636
Dimapur 74 Moradabad 2140 Udaipur 2638
Dindigul 2452 Motihari 1359 Ujjain 2382
Durgapur 1359 Mumbai 3085 Ulhasnagar 3040
Ganganagar 2679 Muzaffarnagar 2303 Vadodara 2814
Gangtok 928 Muzaffarpur 1275 Varanasi 1518
Gaya 1347 Mysore 3401 Vijayawada 2629
Ghaziabad 2227 Nagpur 2222 Vishakhapatnam 2247
Ghazipur 1514 Nanded 2600 Warangal 2672
Gorakhpur 1561 Nashik 2900    
Gulbarga 2862 Nellore 2885    
Go to top
Distance from Shimla to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 2933 Guntur 2073 Nellore 2364
Agra 545 Gurgaon 373 Panaji 2254
Ahmedabad 1258 Guwahati 2250 Paradwip 2004
Aizawl 2716 Gwalior 663 Pathankot 351
Ajmer 732 Haldia 1830 Patna 1306
Akola 1514 Hasan 2472 Pondicherry 2699
Aligarh 483 Hissar 373 Porbandar 1652
Allahabad 946 Hubli 2179 Pune 1759
Ambala 151 Hyderabad 1841 Purulia 1537
Amritsar 322 Imphal 2734 Raipur 1518
Asansol 1525 Indore 1149 Rajkot 1474
Aurangabad 1551 Jabalpur 1156 Rameshwaram 3004
Bhaktiyarpur 1353 Jaipur 601 Ranchi 1480
Bangalore 2403 Jaisalmer 1013 Ranipettai 2622
Barauni 1417 Jalandhar 239 Raurkela 1702
Barddhaman 1628 Jammu 458 Rohtak 332
Bareilly 603 Jamnagar 1560 Sagar 964
Belgaum 2095 Jhamshedpur 1612 Saharanpur 233
Bellary 2208 Jhansi 766 Salem 2606
Bhagalpur 1541 Jodhpur 932 Sambalpuri 1894
Bhavnagar 1445 Jorhat 2553 Shahjahanpur 678
Bhopal 1086 Kakinada 2190 Siliguri 1775
Bhubaneshwar 2099 Kandla 1439 Shillong 2350
Bikaner 680 Kanniyakumari 3084 Shivpuri 775
Bilaspur 1641 Kanpur 751 Silchar 2576
Calcutta 1751 Kochi 2936 Solapur 1875
Chandigarh 119 Kohima 2589 Srinagar 751
Chennai 2437 Kohlapur 1992 Surat 1513
Chittardurga 2336 Kota 843 Thane 1699
Coimbatore 2743 Kozhikode 2758 Thanjavur 2794
Cuttack 2011 Krishnagiri 2494 Thiruvananthapuram 3156
Dehru Dun 344 Kurnool 2051 Thrissur 2857
Delhi 343 Lucknow 840 Tiruchchirappalli 2740
Dhanbad 1479 Ludhiana 264 Tirunelveli 3003
Dhule 1408 Madurai 2849 Tirupati 2404
Dibrugarh 2689 Mangalore 2632 Tuticorin 2984
Dimapur 2524 Meerut 395 Udaipur 1006
Dindigul 2783 Moradabad 501 Ujjain 1118
Durgapur 1565 Motihari 1314 Ulhasnagar 1726
Ganganagar 479 Mumbai 1742 Vadodara 1371
Gangtok 1889 Muzaffarnagar 304 Varanasi 1071
Gaya 1321 Muzaffarpur 1372 Vijayawada 2108
Ghaziabad 362 Mysore 2542 Vishakhapatnam 2222
Ghazipur 1190 Nagpur 1354 Warangal 1804
Gorakhpur 1122 Nanded 1732    
Gulbarga 2033 Nashik 1557    
Go to top
Distance from Gangtok to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 1188 Gurgaon 1564 Panaji 2659
Agra 1395 Guwahati 589 Paradwip 1138
Ahmedabad 1652 Gwalior 1385 Pathankot 2022
Aizawl 1055 Haldia 836 Patna 583
Ajmer 1731 Hassan 2640 Pondicherry 2522
Akola 1798 Hissar 1762 Porbandar 2456
Aligarh 1415 Hubli 2472 Pune 2402
Allahabad 943 Hyderabad 2009 Purulia 757
Ambala 1738 Imphal 1073 Raipur 1502
Amritsar 1993 Indore 1791 Rajkot 2278
Asansol 650 Jabalpur 1258 Rameswaram 2949
Aurangabad 2026 Jaipur 1600 Ranchi 845
Bhaktiyarpur 535 Jaisalmer 2170 Ranippettai 2469
Bangalore 2571 Jalandhar 1910 Raurkela 1067
Barauni 472 Jammu 2129 Rohtak 1642
Barddhaman 634 Jamnagar 2364 Sagar 1388
Bareilly 1344 Jamshedpur 842 Saharanpur 1665
Belgaum 2536 Jhansi 1329 Salem 2683
Bellary 2376 Jodhpur 1931 Sambalpur 1240
Bhagalpur 571 Jorhat 892 Shahjahanpur 1269
Bhavnagar 1839 Kakinada 1709 Siliguri 114
Bhopal 1494 Kandla 2438 Shillong 689
Bhubaneshwar 1122 Kanniyakumari 3040 Shimla 1889
Bikaner 1948 Kanpur 1138 Shivpuri 1430
Bilaspur 1581 Kochi 3041 Silchar 915
Calcutta 720 Kohima 928 Solapur 2186
Chandigarh 1784 Kolhapur 2433 Srinagar 2422
Chennai 2357 Kota 1653 Surat 2270
Chittardurga 2504 Kozhikode 2917 Thane 2342
Coimbatore 2848 Krishnagiri 2619 Thanjavur 2699
Cuttack 1097 Kurnool 2219 Thiruvananthapuram 3065
Dehru Dun 1683 Lucknow 1118 Thrissur 2962
Delhi 1598 Ludhiana 1851 Tiruchchirappalli 2673
Dhanbad 678 Madurai 2801 Tirunelveli 2955
Dhule 2050 Mangalore 2909 Tirupati 2315
Dibrugarh 1028 Meerut 1543 Tuticorin 2936
Dimapur 863 Moradabad 1440 Udaipur 1938
Dindigul 2752 Motihari 659 Ujjain 1682
Durgapur 659 Mumbai 2385 Ulhasnagar 2340
Ganganagar 1979 Muzaffarnagar 1603 Vadodara 2114
Gaya 647 Muzaffarpur 575 Varanasi 818
Ghaziabad 1527 Mysore 2701 Vijayawada 1929
Ghazipur 814 Nagpur 1522 Vishakhapatnam 1547
Gorakhpur 861 Nanded 1900 Warangal 1972
Gulbarga 2162 Nashik 2200    
Guntur 1961 Nellore 2185    
Go to top
Distance from Panaji to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 3759 Guntur 841 Nellore 78
Agra 1709 Gurgaon 1905 Paradwip 1870
Ahmedabad 1068 Guwahati 3020 Pathankot 2387
Aizawl 3512 Gwalior 1591 Patna 2076
Ajmer 1594 Haldia 2171 Pondicherry 888
Akola 963 Hasan 543 Porbandar 1462
Aligarh 1792 Hissar 2094 Pune 495
Allahabad 1742 Hubli 187 Purulia 2199
Ambala 2103 Hyderabad 747 Raipur 1415
Amritsar 2358 Imphal 3504 Rajkot 1284
Asansol 2377 Indore 1105 Rameshwaram 1157
Aurangabad 709 Jabalpur 1437 Ranchi 2080
Bhaktiyarpur 2160 Jaipur 1725 Ranippettai 811
Bangalore 592 Jaisalmer 1663 Raurkela 1886
Barauni 2223 Jalandhar 2275 Rohtak 1973
Barddhaman 2234 Jammu 2494 Sagar 1563
Bareilly 1927 Jamnagar 1370 Saharanpur 2042
Belgaum 159 Jhamshedpur 2084 Salem 795
Bellary 397 Jhansi 1580 Sambalpur 7113
Bhagalpur 2311 Jodhpur 1507 Shahjahanpur 1995
Bhavnagar 1255 Jorhat 3323 Siliguri 2545
Bhopal 1291 Kakinada 1096 Shillong 3120
Bhubaneshwar 1746 Kandla 1433 Shimla 2254
Bikaner 1827 Kanniyakumari 1107 Shivpuri 1479
Bilaspur 1526 Kanpur 1800 Silchar 3346
Calcutta 2187 Kochi 842 Solapur 473
Chandigarh 2149 Kohima 3359 Srinagar 2787
Chennai 923 Kohlapur 262 Surat 770
Chittardurga 394 Kota 1510 Thane 550
Coimbatore 844 Kozhikode 619 Thanjavur 983
Cuttack 1771 Krishnagiri 683 Thiruvananthapuram 1001
Dehru Dun 2090 Kurnool 554 Thrissur 721
Delhi 1912 Lucknow 1877 Tiruchchirappalli 929
Dhanbad 2249 Ludhiana 2216 Tirunelveli 1144
Dhule 846 Madurai 1024 Tirupati 839
Dibrugarh 3459 Mangalore 395 Tuticorin 1125
Dimapur 3294 Meerut 1920 Udaipur 1320
Dindigul 924 Moradabad 1976 Ujjain 1160
Durgapur 2359 Motihari 2274 Ulhasnagar 565
Ganganagar 2015 Mumbai 593 Vadodara 955
Gangtok 2659 Muzaffarnagar 1971 Varanasi 1903
Gaya 2091 Muzaffarpur 2290 Vijayawada 873
Ghaziabad 1930 Mysore 643 Vishakhapatnam 1255
Ghazipur 1939 Nagpur 1137 Warangal 887
Gorakhpur 2076 Nanded 759    
Gulbarga 559 Nashik 697    
Go to top
Distance from Lucknow to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 2087 Guntur 1598 Panaji 1877
Agra 363 Gurgaon 527 Paradwip 1233
Ahmedabad 1154 Guwahati 1479 Pathankot 973
Aizawl 1945 Gwalior 353 Patna 535
Ajmer 726 Haldia 1104 Pondicherry 2127
Akola 1123 Hasan 1997 Porbandar 1548
Aligarh 369 Hissar 661 Pune 1382
Allahabad 238 Hubli 1829 Purulia 766
Ambala 689 Hyderabad 1366 Raipur 878
Amritsar 944 Imphal 1963 Rajkot 1370
Asansol 754 Indore 772 Rameshwaram 2529
Aurangabad 1174 Jabalpur 581 Ranchi 709
Bhaktiyarpur 583 Jaipur 595 Ranippettai 2147
Bangalore 1928 Jaisalmer 1165 Raurkela 931
Barauni 646 Jalandhar 861 Rohtak 568
Barddhaman 857 Jammu 1080 Sagar 495
Bareilly 243 Jamnagar 1456 Saharanpur 573
Belgaum 1718 Jhamshedpur 841 Salem 2131
Bellary 1733 Jhansi 297 Sambalpur 1033
Bhagalpur 770 Jodhpur 926 Shahjahanpur 168
Bhavnagar 1341 Jorhat 1782 Siliguri 1004
Bhopal 678 Kakinada 1715 Shillong 1579
Bhubaneshwar 1265 Kandla 1433 Shimla 840
Bikaner 916 Kanniyakumari 2609 Shivpuri 398
Bilaspur 767 Kanpur 77 Silchar 1805
Calcutta 980 Kochi 2461 Solapur 1498
Chandigarh 738 Kohima 1818 Srinagar 1373
Chennai 1962 Kohlapur 1615 Surat 1237
Chittardurga 1861 Kota 621 Thane 1322
Coimbatore 2268 Kozhikode 2283 Thanjavur 2319
Cuttack 1240 Krishnagiri 2019 Thiruvananthapuram 2681
Dehru Dun 582 Kurnool 1576 Thrissur 2382
Delhi 497 Ludhiana 802 Tiruchchirappalli 2265
Dhanbad 708 Madurai 2374 Tirunelveli 2528
Dhule 1031 Mangalore 2162 Tirupati 1958
Dibrugarh 1918 Meerut 451 Tuticorin 2509
Dimapur 1753 Moradabad 339 Udaipur 906
Dindigul 2308 Motihari 468 Ujjain 741
Durgapur 794 Mumbai 1365 Ulhasnagar 1319
Ganganagar 906 Muzaffarnagar 502 Vadodara 1095
Gangtok 1118 Muzaffarpur 524 Varanasi 300
Gaya 550 Mysore 2067 Vijayawada 1566
Ghaziabad 478 Nagpur 879 Vishakhapatnam 1468
Ghazipur 350 Nanded 1257 Warangal 1329
Gorakhpur 266 Nashik 1180    
Gulbarga 1519 Nellore 1790    
Go to top
Distance from Dehradun to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 2669 Gurgaon 265 Panaji 2090
Agra 381 Guwahati 2044 Paradwip 1815
Ahmedabad 1150 Gwalior 499 Pathankot 477
Aizawl 2547 Haldia 1641 Patna 1117
Ajmer 624 Hassan 2308 Pondicherry 2635
Akola 1393 Hissar 337 Porbandar 1544
Aligarh 298 Hubli 2015 Pune 1595
Allahabad 770 Hyderabad 1677 Purulia 1348
Ambala 193 Imphal 2528 Raipur 1354
Amritsar 392 Indore 985 Rajkot 1366
Asansol 1336 Jabalpur 992 Rameswaram 2840
Aurangabad 1387 Jaipur 493 Ranchi 1291
Bhaktiyarpur 1165 Jaisalmer 977 Ranippettai 2458
Bangalore 2239 Jalandhar 365 Raurkela 1513
Barauni 1228 Jammu 584 Rohtak 306
Barddhaman 1439 Jamnagar 1452 Sagar 800
Bareilly 339 Jamshedpur 1423 Saharanpur 75
Belgaum 1931 Jhansi 602 Salem 2442
Bellary 2044 Jodhpur 824 Sambalpur 1616
Bhagalpur 1352 Jorhat 2347 Shahjahanpur 414
Bhavnagar 1337 Kakinada 2026 Siliguri 1569
Bhopal 922 Kandla 1331 Shillong 2144
Bhubaneshwar 1923 Kanniyakumari 2920 Shimla 344
Bikaner 644 Kanpur 575 Shivpuri 611
Bilaspur 1477 Kochi 2772 Silchar 2370
Calcutta 1562 Kohima 2383 Solapur 1711
Chandigarh 175 Kolhapur 1828 Srinagar 877
Chennai 2365 Kota 735 Surat 1405
Chittardurga 2172 Kozhikode 2594 Thane 1535
Coimbatore 2579 Krishnagiri 2330 Thanjavur 2630
Cuttack 1822 Kurnool 1887 Thiruvananthapuram 2992
Delhi 235 Lucknow 582 Thrissur 2693
Dhanbad 1290 Ludhiana 306 Tiruchchirappalli 2576
Dhule 1244 Madurai 2685 Tirunelveli 2639
Dibrugarh 2483 Mangalore 2468 Tirupati 2240
Dimapur 2318 Meerut 170 Tuticorin 2820
Dindigul 2619 Moradabad 243 Udaipur 898
Durgapur 1376 Motihari 1050 Ujjain 954
Ganganagar 521 Mumbai 1578 Ulhasnagar 1533
Gangtok 1683 Muzaffarnagar 119 Vadodara 1263
Gaya 1132 Muzaffarpur 1114 Varanasi 895
Ghaziabad 216 Mysore 2378 Vijayawada 1944
Ghazipur 967 Nagpur 1190 Vishakhapatnam 2058
Gorakhpur 848 Nanded 1568 Warangal 1640
Gulbarga 1869 Nashik 1393    
Guntur 1976 Nellore 2200    
Go to top
Distance from Pondicherry to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 3521 Guntur 561 Nellore 337
Agra 2154 Gurgaon 2253 Panaji 888
Ahmedabad 1791 Guwahati 2883 Paradwip 1524
Aizawl 3446 Gwalior 2030 Pathankot 2735
Ajmer 2217 Haldia 1825 Patna 2187
Akola 1357 Hasan 483 Porbandar 2185
Aligarh 2237 Hissar 2520 Pune 1131
Allahabad 1950 Hubli 701 Purulia 1867
Ambala 2548 Hyderabad 858 Raipur 1565
Amritsar 2803 Imphal 3367 Rajkot 2007
Asansol 1973 Indore 1688 Rameswaram 435
Aurangabad 1209 Jabalpur 1512 Ranchi 1956
Bhaktiyarpur 2186 Jaipur 2184 Ranippettai 277
Bangalore 296 Jaisalmer 2390 Raurkela 1734
Barauni 2297 Jalandhar 2720 Rohtak 2321
Barddhaman 1888 Jammu 2939 Sagar 1638
Bareilly 2361 Jamnagar 2093 Saharanpur 2390
Belgaum 795 Jhamshedpur 1794 Salem 206
Bellary 597 Jhansi 1836 Sambalpur 1585
Bhagalpur 2201 Jodhpur 2230 Shahjahanpur 2295
Bhavnagar 1978 Jorhat 3186 Siliguri 2408
Bhopal 1600 Kakinada 849 Shillong 2983
Bhubaneshwar 1400 Kandla 2156 Shimla 2699
Bikaner 2450 Kanniyakumari 578 Shivpuri 1911
Bilaspur 1676 Kanpur 2153 Silchar 3209
Calcutta 1841 Kochi 591 Solapur 885
Chandigarh 2594 Kohima 3222 Srinagar 3232
Chennai 165 Kohlapur 898 Surat 1493
Chittardurga 494 Kota 1942 Thane 1273
Coimbatore 371 Kozhikode 557 Thanjavur 177
Cuttack 1425 Krishnagiri 205 Thiruvananthapuram 605
Dehrudun 2635 Kurnool 648 Thrissur 485
Delhi 2357 Lucknow 2127 Tiruchchirappalli 196
Dhanbad 1950 Ludhiana 2661 Tirunelveli 495
Dhule 1352 Madurai 324 Tirupati 317
Dibrugarh 3322 Mangalore 643 Tuticorin 459
Dimapur 3157 Meerut 2262 Udaipur 2043
Dindigul 275 Moradabad 2324 Ujjain 1743
Durgapur 2013 Motihari 2353 Ulhasnagar 1267
Ganganagar 2415 Mumbai 1284 Vadodara 1678
Gangtok 2522 Muzaffarnagar 2313 Varanasi 1978
Gaya 2174 Muzaffarpur 2401 Vijayawada 593
Ghaziabad 2375 Mysore 435 Vishakhapatnam 975
Ghazipur 2147 Nagpur 1248 Warangal 830
Gorakhpur 2248 Nanded 1142
Gulbarga 959 Nashik 1333
Go to top
Distance from Thiruvananthapuram to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 4064 Guntur 1104 Nellore 880
Agra 2611 Gurgaon 2807 Panaji 1001
Ahmedabad 2040 Guwahati 3426 Paradwip 2067
Aizawl 3988 Gwalior 2501 Pathankot 3289
Ajmer 2566 Haldia 2368 Patna 2725
Akola 1754 Hasan 713 Pondicherry 605
Aligarh 2694 Hissar 3004 Porbandar 2434
Allahabad 2407 Hubli 974 Pune 1380
Ambala 3005 Hyderabad 1315 Purulia 2410
Amritsar 3260 Imphal 3910 Raipur 2064
Asansol 2516 Indore 1990 Rajkot 2256
Aurangabad 1613 Jabalpur 2066 Rameswaram 401
Bhaktiyarpur 2729 Jaipur 2697 Ranchi 2499
Bangalore 753 Jaisalmer 2635 Ranipettai 827
Barauni 2840 Jalandhar 3177 Raurkela 2277
Barddhaman 2431 Jammu 3396 Rohtak 2859
Bareilly 2823 Jamnagar 2342 Sagar 2176
Belgaum 1044 Jhamshedpur 2337 Saharanpur 2944
Bellary 1048 Jhansi 2390 Salem 565
Bhagalpur 2744 Jodhpur 2479 Sambalpuri 2128
Bhavnagar 2227 Jorhat 3729 Shahjahanpur 2833
Bhopal 2154 Kakinada 1392 Siliguri 2951
Bhubaneshwar 1943 Kandla 2405 Shillong 3526
Bikaner 2799 Kanniyakumari 87 Shimla 3156
Bilaspur 2191 Kanpur 2610 Shivpuri 2389
Calcutta 2384 Kochi 220 Silchar 3752
Chandigarh 3051 Kohima 3765 Solapur 1253
Chennai 708 Kohlapur 1147 Srinagar 3689
Chittardurga 910 Kota 2496 Surat 1742
Coimbatore 413 Kozhikode 382 Thane 1522
Cuttack 1968 Krishnagiri 619 Thanjavur 523
Dehrudun 2992 Kurnool 1062 Thrissur 299
Delhi 2814 Lucknow 2681 Tiruchchirappalli 469
Dhanbad 2493 Ludhiana 3118 Tirunelveli 172
Dhule 1756 Madurai 264 Tirupati 922
Dibrugarh 3865 Mangalore 606 Tuticorin 220
Dimapur 3700 Meerut 2811 Udaipur 2292
Dindigul 330 Moradabad 2886 Ujjain 2070
Durgapur 2556 Motihari 2891 Ulhasnagar 1516
Ganganagar 2987 Mumbai 1543 Vadodara 1927
Gangtok 3065 Muzaffarnagar 2862 Varanasi 2516
Gaya 2717 Muzaffarpur 2939 Vijayawada 1136
Ghaziabad 2832 Mysore 598 Vishakhapatnam 1518
Ghazipur 2604 Nagpur 1786 Warangal 1455
Gorakhpur 2705 Nanded 1539
Gulbarga 1370 Nashik 1582
Go to top
Distance from Raipur to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 2526 Guntur 997 Nellore 1228
Agra 1087 Gurgaon 1209 Panaji 1415
Ahmedabad 1248 Guwahati 1863 Paradwip 636
Aizawl 2329 Gwalior 849 Pathankot 1651
Ajmer 1258 Haldia 832 Patna 1000
Akola 528 Hasan 1396 Pondicherry 1565
Aligarh 1170 Hissar 1334 Porbandar 1642
Allahabad 640 Hubli 1226 Pune 1158
Ambala 1367 Hyderabad 765 Purulia 821
Amritsar 1737 Imphal 2347 Rajkot 1464
Asansol 926 Indore 718 Rameshwaram 1928
Aurangabad 782 Jabalpur 362 Ranchi 645
Bhaktiyarpur 935 Jaipur 1199 Ranippettai 1546
Bangalore 1327 Jaisalmer 1652 Raurkela 435
Barauni 998 Jalandhar 1539 Rohtak 1237
Barddhaman 986 Jammu 1758 Sagar 554
Bareilly 1121 Jamnagar 1427 Saharanpur 1420
Belgaum 1292 Jhamshedpur 669 Salem 1530
Bellary 1132 Jhansi 752 Sambalpur 262
Bhagalpur 1111 Jodhpur 1373 Shahjahanpur 1046
Bhavnagar 1435 Jorhat 2166 Siliguri 1388
Bhopal 630 Kakinada 752 Shillong 1963
Bhubaneshwar 562 Kandla 1613 Shimla 1518
Bikaner 1491 Kanniyakumari 2008 Shivpuri 853
Bilaspur 111 Kanpur 835 Silchar 2189
Calcutta 846 Kochi 1860 Solapur 942
Chandigarh 1413 Kohima 2202 Srinagar 2051
Chennai 1361 Kohlapur 1189 Surat 1025
Chittardurga 1260 Kota 972 Thane 1098
Coimbatore 1667 Kozhikode 1682 Thanjavur 1473
Cuttack 537 Krishnagiri 1418 Thiruvananthapuram 2064
Dehrudun 1354 Kurnool 975 Thrissur 1784
Delhi 1176 Lucknow 878 Tiruchchirappalli 1677
Dhanbad 812 Ludhiana 1480 Tirunelveli 1927
Dhule 805 Madurai 1773 Tirupati 1357
Dibrugarh 2302 Mangalore 1556 Tuticorin 1908
Dimapur 2137 Meerut 1184 Udaipur 1257
Dindigul 1707 Moradabad 1319 Ujjain 773
Durgapur 966 Motihari 1145 Ulhasnagar 1096
Ganganagar 1484 Mumbai 1141 Vadodara 1144
Gangtok 1502 Muzaffarnagar 1235 Varanasi 765
Gaya 835 Muzaffarpur 1061 Vijayawada 965
Ghaziabad 1168 Mysore 1466 Vishakhapatnam 590
Ghazipur 837 Nagpur 278 Warangal 683
Gorakhpur 1001 Nanded 656
Gulbarga 918 Nashik 956
Go to top